Jdi na obsah Jdi na menu
 


Bible a světové události

18. 10. 2012

Starý Zákon

 

1) 1. kniha Mojžíšova, Genesis (Stvoření), Gn. 1. M.

Stvoření světa, eneolit 3200 př. Kr. Sumerové,

2600 př. Kr. pyramidy v Egyptě, doba bronzová 2500 př. Kr. Babylonská věž, Abraham (Abram * 2166 – 1800 ) a Lot,

současník babylonský král Chammurabi. Melchisedech, Sodoma a Gomora (Mrtvé moře), Izák (* 2066), Ezau a Jakub

(Jákob * 2006), později zvaný Israel (Izrael), 1950 synové Jakuba – Israele: Ruben, Šimeon a Levi, Juda, Isachar a Zabulon,

Dan a Neftalí, Gád, Ášer, Josef Egyptský (* 1915), Benjamín, 1900 Josef prodán do Egypta, Jakubova rodina přichází v r. 1876 do Egypta, Josefova smrt.

2) 2. kniha Mojžíšova, Exodus (Vyjití), Ex. 2. M.

1650 – 1446 Izraelci v Egyptě, Mojžíš * 1527 a Áron

1446 vyjití z Egypta – Veliká noc, 40 let na poušti, Desatero Ex. 20.

3) 3. kniha Mojžíšova, Leviticus (Kněžství), Lv. 3. M.

4) 4. kniha Mojžíšova, Numeri (Počítání), Nu. 4. M.

5) 5. kniha Mojžíšova, Deuteronomium (Druhozákon), Dt. 5. M.

6) kniha Jozue, Joz 1180 – 1050, pád Jericha (1210)

7) kniha Soudců, Sd (období 1374 – 1043)

8) kniha Rut, Rt 1200 – 1010 doba soudců, Gedeon (1193 – 1183 Trojská válka),

1170 Samson, Rút, Samuel * 1100

9) 1. kniha Samuelova, 1. Sam 1 S

10) 2. kniha Samuelova, 2. Sam 2 S

11) 1. kniha Královská, 1. Král 1. Kr

12) 2. kniha Královská, 2. Král 2. Kr

13) 1. kniha Kronik (Paralipomenon – Letopisů /věcí zbylých/), 1.Kron 1. Pa

14) 2. kniha Kronik (Paralipomenon) 2.Kron 2. Pa, napsal Ezdráš.

Doba železná. 1050 – 1010 vládl 1. izraelský král Saul (+ 1010).

15) kniha Žalmů, Žl Ž složil král David a Nehemiáš

16) kniha Přísloví, Př

17) kniha Kazatel, Kaz (Ecclesiastes = kazatel v církvi)

18) Píseň písní, Pís složil král Šalamoun

1010 – 970 David * 1108, + 970, 970 – 930 Šalamounova vláda, 969 – 959 stavba

velechrámu v Jeruzalémě, 932 návštěva královny „Sibyly“ ze Sáby (dnes Jemen,

Eritrea a Etiopie). 930 – 926 dvě království (Severní říše a Judské království – jižní),

895 – 850 založeno hlavní město Severní říše Samaří, prorok Eliáš a Elizeus

19) kniha proroka Abdiáše, Abd 840

20) kniha proroka Joela, Jl 820

21) kniha proroka Amose, Am 760 (776 – 1. Olympijské hry)

22) kniha proroka Ozeáše, Oz 734

23) kniha proroka Micheáše, Mich Mi 730

24) kniha Tobiáš, Tob 790 – 720 (Deuterokanonická – Dk, protestantské Apokryfy)

25) kniha proroka Jonáše, Jon 745 (současník Homéra)

26) kniha proroka Izaiáše, Iz 720 – 692 (zvaný Evangelista Starého Zákona)

27) kniha proroka Sofoniáše, Sof Sf 710 – 670

28) kniha proroka Nahuma, Nah Na 645

29) kniha proroka Habakuka (Abakuka), Hab Abk 630

30) kniha proroka Jeremiáše, Jer Jr 624 – 586

31) kniha Pláče (Žalozpěvů), Pláč Pl 670 – 600 Báruk, Jonáš, Nahum,

Abakuk (Habakuk), Jeremiáš

32) kniha proroka Baruka (Bárucha), Bar Bár (žák proroka Jeremiáše) (Dk, protestantské Apokryfy)

33) kniha proroka Ezechiela, Ez

34) kniha Job, Job Jb napsána za krále Šalamouna

35) kniha Judit, Jdt, Júd (Dk, protestantské Apokryfy)

36) kniha Ester, Est

37) kniha proroka Daniela, Dan Dn 515, 605 Daniel v Babylonu, 597 – 536

vyhnanství Židů, Ezechiel, Job, Judit, Ester.

Perský král Kýros Veliký 549 – 530 (současník Ezopa), návrat Židů (537 – 445),

stavba chrámu (536 – 519), Dareios I. 522 – 486, 490 vítězství u Marathonu,

Xerses I. 486 – 465, Artaxerxes 465 - 424

38) kniha proroka Aggea, Ag 520

39) kniha proroka Zachariáše, Zach Za 450

40) kniha proroka Malachiáše, Mal 443, poslední prorok SZ

41) kniha Ezdrášova, Ezd

42) kniha Nehemiášova, Neh 450 – 430 Ezdráš, Nehemiáš,

334 – 180 syrská okupace, Alexandr III.Veliký (do r. 323), Sirachovec

43) kniha Moudrosti, Mdr 2. st. př. Kr. (Dk, protestanské Apokryfy)

44) kniha Sirachovcova, Sir (Ecclesiasticus = církevní) (Dk, protestantské Apokryfy)

45) 1. kniha Makabejská, 1. Mak (Dk, protestanské Apokryfy)

46) 2. kniha Makabejská, 2. Mak (Dk, protestantské Apokryfy)

167 – 163 př. Kr. Povstání Judy Makabejského proti králi Antiochovi IV. Epifannovi. Juda svrhl syrsko-helénskou nadvládu.

74 př. Kr. * král Herodes I. Ukrutný. 63 př. Kr. římská okupace (Pompeius),

30 př. Kr. smrt Kleopatry (konec doby železné)

 

Nový Zákon

 

47) evangelium podle sv. Matouše, Mt rok 70 (dříve uváděný rok 42), napsal vyprávění Panny Marie o Ježíšově dětství a vlastní zážitky. Jediná kniha psaná aramejsky, ostatní řecky.

48) evangelium podle sv. Marka, Mk (Mr) 56 (dříve uváděné roky 46 – 50)

psal kázání sv. Petra

49) evangelium podle sv. Lukáše, Luk (L) 70 (dříve uváděné roky 61 – 62)

psal vyprávění Panny Marie a kázání sv. Pavla

50) evangelium podle sv. Jana, Jan (J) 90 – 95 napsal vlastní zážitky

31. př. Kr. – 14. po Kr. vláda císaře Augusta

rok 5 – 7 před naším letopočtem (747/749 od založení Říma)

narozen sv. Jan Křtitel, Ježíšovo narození

rok 4 před naším letopočtem zemřel král Herodes I. Ukrutný (750 od zal. Říma)

14 – 37 vláda císaře Tiberia, do r. 16 po Kristu velekněz Annáš I.

18 – 36 velekněz Kaifáš (zeť Annáše I.)

24 – 37 Pilát z Pontu prokurátorem v Judeji

28 poprava sv. Jana Křtitele

30 (782/783 po zal. Říma) Ježíšova smrt a vzkříšení

44 poprava apoštola sv. Jakuba Staršího

50 apoštolský sněm v Jeruzalémě

62 velekněz Annáš II. (syn Annáše I.), poprava apoštola sv. Jakuba Mladšího

29. 6. 67 poprava apoštolasv. Petra a Pavla

71 zničení Jeruzalém, 79 výbuch Vesuvu

51) Skutky apoštolů, Sk 63, napsal sv. Lukáš a věnoval je Teofilovi.

Cesty apoštola Pavla: 1. cesta v r. 46 – 48, 2. cesta 50 – 52, 3. cesta 53 – 57

List svatého apoštola Pavla:

52) Římanům, Řím (Ř) 57., napsán v Korintu, 3. Pavlova cesta

53) 1. Korinťanům, 1.Kor ( 1. K) 57., v Efesu, 3. cesta

54) 2. Korinťanům, 2. Kor (2. K) 57., ve Filipech, 3. cesta

55)Galaťanům, Gal (Ga) 55., v Efesu, 2. Pavlova cesta

56) Efesanům (Efeským), Ef 63., v Římě, 1. vazba

57) Filipanům (Filipským), Flp (Fil, Fp) 61., v Římě, 1. vazba

58) Kolosanům (Koloským), Kol (Ko) 63., v Římě, 1. vazba

59) 1. Soluňanům (Tesalonickým), 1. Sol ( 1. Te, 1. T) 55., v Korintu, 2. cesta

60) 2. Soluňanům (Tesalonickým), 2. Sol (2. Te, 2. T) 55., v Korintu, 2. cesta

61) 1. Timotejovi, 1. Tim (1. Tm 64., v Laodikei

62) 2. Timotejovi, 2. Tim (1. Tm) 67., v Římě, 2. vazba

63) Titovi, Tit (Tt) 66., napsán na poslední cestě do Říma

64) Filemonovi, Flm (Fm) 63., v Římě, 1. vazba

65) list Židům, Žid (Žd) 64., v Římě

66) list svatého apoštola Jakuba, Jak (Jk) , sv. Jakub Ml.adší, 1. jeruz. biskup (+ 62)

67) 1. list svatého apoštola Petra, 1. Petr (1 Pt) 64

68) 2. list svatého apoštola Petra, 2. Petr (2. Pt)

69) 1. list svatého apoštola Jana, 1. Jan (1 J)

70) 2. list svatého apoštola Jana, 2. Jan (2. J)

71) 3. list svatého apoštola Jana, 3. Jan (3. J)

72) list svatého apoštola Judy, Jud (Ju)

73) kniha Zjevení svatého apoštola Jana (Apokalypsa), Zj (Ap) 90 – 95,

100 smrt apoštola Jana

rok 90 po Kristu kanonická sbírka Starého Zákona na židovském sněmu v Jabně

rok 130 kanonická sbírka knih Nového Zákona

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Starý Zákon: knihy dějepisné, 21 knih

Gn (1 M), Ex, Lv, Nm, Dt, Joz, Sd, Rt, 1 S, 2 S, 1 Kr, 2 Kr, 1 Pa, 2 Pa, Ezd, Neh, Tob, Jdt, Est, 1 Mak, 2 Mak,

knihy poučné (naučné, básnické, rozjímavé), 7 knih

Jb, Ž, Př, Kaz, Pís, Mdr, Sir

knihy prorocké, 18 knih

Iz, Jr, Pl, Bar, Ez, Dan, Oz, Jl, Am, Abd, Jon, Mi, Na, Abk, Sf, Ag, Za, Mal, z toho 4 velcí proroci (Iz, Jr, Ez, Dan) a 12 malých.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nový Zákon: knihy dějepisné, 5 knih

Mt, Mk, L, J, Sk

knihy poučné, 21 knih

(z toho 14 listů sv. Pavla): Ř, 1 K, 2 K, Ga, Ef, Flp, Kol, 1 Sol, 2 Sol, 1 Tm, 2 Tm, Tit, Fm, Žd.

(7 listů katolických = všeobecných) Jak, 1 Pt, 2 Pt, 1 J, 2 J, 3 J, Ju

kniha prorocká ZJ – Ap

 

(zkratky knih jsou podle Jeruzalémské bible, v závorce podle ekumenického překladu)

 

 

Celkem 73 knih Bible (protestantské církve mají 66 knih).

Knih SZ je 46 (protestantské církve 39 knih SZ) a knih NZ 27.

V knihách Nového Zákona je ve všech církvích shoda.